facebooktwittertwitter
olga_gallego
Fundación Olga Gallego

Olga Gallego

Olga Gallego Domínguez (Ourense, 1923-2010). Arquiveira, docente e historiadora, pertenceu á Academia Galega e foi presidenta de Anabad Galicia. Ten no seu haber numerosas publicacións sobre documentos, arquivos, archivística e historia, especialmente de Galicia.

Fontes bibliográficas para a súa biografía

Se non tivésemos un coñecemento directo sobre a vida e obra de Dna. Olga Gallego Domínguez, poderiamos facernos unha idea aproximada de cales foron os seus trazos fundamentais a través da voz que lle dedicou no seu día a Gran Enciclopedia Galega[1], ou dos artigos que atopamos en xornais dixitais como Galicia Hoxe[2], ou máis recentes, en bases de datos como Galego info[3], ou na Wikipedia, tamén en soporte dixital[4], ou no portal da Real Academia Galega[5].

Nacida en Galicia, nin a súa lingua nin a súa cultura lle son alleas, e parte da súa obra está en galego, polo que foi incluída no Dicionario de escritores en lingua galega, de Fernández del Riego[6], e no Dicionario de Mulleres Galegas, de Marco[7], aínda que ben é certo que o groso da súa produción bibliográfica está en castelán; e como responde ás súas actividades principais de arquiveira e de historiadora, atopámola recollida nas bibliografías especializadas máis  relevantes, como as de Luís Miguel da Cruz sobre arquivística española[8], e sobre arquivos históricos provinciais[9], de Julio Cerdá[10], sobre arquivos municipais, e a nova Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, que lamentablemente non se publicou por razóns económicas.

Con todo, como ocorre a miúdo, as recompilacións bibliográficas existentes son insuficientes para ter un coñecemento exhaustivo da produción da nosa autora. A súa extensa obra supera o centenar de títulos, non todos eles fáciles de localizar; debido á súa xenerosa achega a coloquios, congresos ou xornadas (congresos da Anabad, xornadas de Anabad Galicia, congresos da Bad, Documat, coloquios internacionais de Arquivística, xornadas de Castilla-LaMancha sobre investigación en arquivos, xornadas de historia de Galicia, etc.), homenaxes (Ferro Couselo, Illa Couto, Matilla Tascón, Penzol Lavandeira, Vilariño Pintos), e obras colectivas, que dalgunha forma camuflan as individualidades baixo títulos xenéricos; e tamén pola súa publicación en revistas de carácter local e non sempre de gran tirada; aínda que é certo que está presente nalgunhas das máis prestixiosas do país, (Boletín da Anabad, Compostellanum, Grial, etc.), con algunha das que, como o Boletín Avriense, tivo cita permanente, neste caso pola súa integración no Grupo “Marcelo Macías” de apoio ao Museo Arqueolóxico de Ourense; e non esquezamos os seus inéditos, froito de congresos, cursos, conferencias, etc. que non foron publicados. .

Froito dunha procura nestes medios, e do coñecemento da súa obra, é o traballo que elaborou Pedro López con motivo da súa Homenaxe, en 2005, titulado “Olga Gallego Domínguez: Unha bio-bibliografía provisional”[11]; dándose por pechadas a súa biografía e a súa bibliografía coas coidadas e sentidas achegas de Francisco Fariña Busto e Mª José Sierra Rodríguez[12], e a cuantificación e análise valorativo da súa produción científica, realizada tamén por Pedro López, no 2011, tras o seu falecemento, e publicada no portal do Consello da Cultura Galega[13]; aínda que, como veremos, algunha obra póstuma saíu á imprenta con posterioridade a estas recompilacións[14].

Biografía

Lembremos, pois, que naceu en Ourense o 1 de decembro de 1923, aínda que non foi inscrita no Rexistro Civil ata o 8 de decembro. Era filla de Pilar Domínguez Castro e de Manuel Gallego Lamas, comerciante. Debido ao temperán falecemento da súa nai, en 1931, incorporaranse á familia a súa tía materna Corona - que será unha segunda nai- co seu marido, Antonio Cid Gallego, primo carnal do pai. Era unha de catro irmáns, Manuel (1921-2003), Luís (1922-2007), Olga (1923-2010) e Pilar (1926), que permanecerán xuntos, salvando o período de universidade, vivindo no mesmo domicilio, ata os seus falecementos sucesivos, Olga Gallego faleceu en Ourense, o 4 de setembro de 2010.

En 1958 incendiarase o domicilio familiar, situado na rúa Padre Feijóo, desaparecendo mobles e documentos familiares, e a consulta recentemente instalada de Luís, o irmán.

O tío falecerá en 1968, o pai en 1971, e a tía en 1977. Os irmáns, todos solteiros, estreitamente unidos, mantiveron unha actividade profesional e social independente, sendo moi coñecidos na cidade de Ourense[15]: Manuel como comerciante, Luís como pediatra[16], e Olga como arquiveira e historiadora[17].

Cursou o primeiro ensino e o bacharelato na súa cidade natal e a carreira de Filosofía e Letras, Sección de Historia, na Universidade de Santiago de Compostela (1942-1946). Ingresou en 1955 por oposición no Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, cun primeiro destino na Biblioteca Provincial de Ourense, e en 1958 tamén por oposición no Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, profesión esta das poucas que permitían obter independencia económica a unha muller, e acceder ao coñecemento, á investigación, e ao desempeño de cargos de xestión de certa responsabilidade. O seu primeiro destino foi o Arquivo da Subdelegación de Facenda, unido á Biblioteca Pública de Vigo, centro este de dependencia mixta estatal e municipal, como directora, de onde pasaría por concurso de traslado ao Arquivo Histórico Provincial e Arquivo da Delegación de Facenda de Ourense (1969-1989), sucedendo a Ferro[18], con quen tivo unha forte vinculación intelectual, na dirección do Centro, antes unido ao Museo Arqueolóxico Provincial. 

Esta vinculación entre Arquivo e Museo explica a existencia do Grupo Marcelo Macías, ao que pertenceu, e do que foi secretaria (1971-1975) e presidenta (1990-2010), colaborando estreitamente con Francisco Fariña e Julio Ramos, e participando moi activamente no seu medio de expresión, o Boletín Avriense. A partir de 1974, en que se incorporou a Galicia unha nova promoción de facultativos, colaboraría igualmente con Pedro López, en coautoría de numerosas publicacións. Tamén foi presidenta de ANABAD-Galicia (1994-1995), asociación de arquiveiros, bibliotecarios, museólogos e documentalistas, hoxe nomeada BAMAD-Galicia, coa que tivo unha forte relación, o mesmo que co Grupo de Traballo de Arquiveiros de Galicia. Os seus méritos no campo da investigación histórica fixéronlle ser nomeada académica correspondente da Real Academia da Historia (1980), e académica numeraria da Real Academia Galega (1985), a segunda muller en entrar na institución, cun discurso de ingreso titulado “As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime” (1986). Tamén foi vogal da Fundación Penzol[19], e membro do Padroado da Fundación Otero Pedrayo. Todo iso claro recoñecemento aos seus labores no campo dos museos, os arquivos e a historia. Estes labores consistiron, entre outras, na organización do Arquivo Diocesano de Ourense, catalogación das bibliotecas da Escola de Comercio, Instituto “Santa Irene”, Caixa de Aforros e Fundación Penzol, e na colaboración na catalogación do Mosteiro de Guadalupe (Cáceres), ademais, naturalmente, das súas tarefas funcionariales nos seus centros de destino, así como a súa labor docente na Escola Taller de Arquivos do Arquivo do Reino de Galicia, entre 1988-1990, onde foi profesora.

Homenaxes e conmemoracións

Os seus méritos foron publicamente recoñecidos pola Real Academia da Historia, como xa se indicou, que a nomeou correspondente (1980), e pola Real Academia Galega, que a nomeou numeraria (1985); e por Anabad, a asociación de arquiveiros, bibliotecarios, museólogos e documentalistas, que en 2005 tributoulle unha homenaxe, con achegas de arquiveiros de distintas administracións, baixo o titulo “Olga Gallego, arquiveira: unha homenaxe”[20]. Recibiu en 2008 o premio Trasalba, na súa XXVI edición, da Fundación Otero Pedrayo que se lle ofreceu baixo o poético título de “Olga Gallego Domínguez. O tecido dá historia”[21], con achegas de personalidades do ámbito profesional, académico e universitario, con referencias á autora desde perspectivas relativas á historia, a archivística e a cultura en xeral[22].  Xa falecida, no 2012, o 19 de xullo, celebrouse un acto no campus de Ourense da Universidade de Vigo, no que se impuxo o nome de Olga Galego Domínguez a un dos tres pavillóns do propio campus[23].  E o Consello da Cultura Galega reivindicou a súa figura desde unha perspectiva de xénero, nunhas xornadas á que contribuíron colegas, discípulos, amigos e colaboradores[24].

Estes recoñecementos callarían tamén en forma de condecoracións, pois estivo en posesión do Lazo da Orde de Alfonso X o Sabio (1969) pola súa labor en prol da cultura galega; da Medalla de Anabad (1999), da Medalla de Prata de Galicia da Xunta de Galicia (2000); e da  Medalla Castelao (2006) pola súa contribución ao campo documental e archivístico.

O ano 2011, diversos colectivos profesionais, encabezados por Anabad Galicia, fixeron a proposta ás autoridades do Ministerio de Cultura e á Xunta de Galicia de que o Arquivo Histórico Provincial de Ourense, que tanto lle debe, levase o seu nome.
 


[1] MARTÍNEZ TAMUXE, X.: “Gallego Domínguez, Olga”, en Gran Enciclopedia Gallega.Gijón: Silverio Cañada, ed., D.P. 1974, p. 100.

[2] “Á Olga Gallego, a nosa historia”. Galicia Hoxe. Domingo, 18 xullo 2004. (http://www.galicia-hoxe.com/periodico/20040718/lecer/N38267.asp) (18 agosto 2004; unha nova consulta en 9 xaneiro 2015 non deu resultado).

[4] Wikipedia. A enciclopedia libre: http://es.wikipedia.org/wiki/olga_Gallego (Consulta 9 xaneiro 2015)

[6] “Gallego Domínguez, Olga”. En: FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco. Dicclionario de escritores en língua galega.- 2ª ed. corre. e aum. – Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 1990, pp. 163-164.

[8] CRUZ HERRANZ, Luís Miguel da. Bibliografía archivística española [recurso electrónico]: (1962-2000), autor Luís Miguel da Cruz Herranz; software, Micronet.- Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones, D.L. 2000, 1 disco (CD-ROM).

[9] CRUZ HERRANZ, Luís Miguel da Cruz. Los Archivos Históricos Provinciales. Bibliografía conmemorativa de su 75 aniversario. Madrid: Ediciones Bornova, 2010.

[10] CERDÁ DÍAZ, Julio. Archivos municipales españoles. Guía bibliográfica.- Gijón: Trea, 1999.

[11] LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Olga Gallego Domínguez: Unha bio-bibliografía provisional”. Olga Gallego, arquiveira: unha homenaxe Olga Gallego, arquiveira: unha homenaxe / Coordinación: Grupo de Traballo de Arquiveiros de Galicia. S.l. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, 2006 (D.L. 2005), 231 p., p. 9-47.

[12] FARIÑA BUSTO, Francisco. “Olga Gallego Domínguez: biografía”. Boletín auriense, t. 41-42 (2011-2012) 11-20, e SIERRA RODRÍGUEZ, María José. “Olga Galego Domínguez: bibliografía”, ídem, pp. 21-40.

[13] LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Olga Galego Domínguez: indicadores de calidad de su producción científica, lista de publicaciones y aportaciones  a congresos”, Álbum de mulleres, 2011: http://www.culturagalega.org/album/detallecartografiaextras.php?ide=232¬tipodcmnto&estado=2

[14] Patrimonio Cultural dá Alta Limia. Discurso Histórico e Ordenación do Territorio / Xulio Rodríguez González, de. Coruña: Xunta de Galicia, Fundación Barrié, 2013.

[15] “A familia Gallego Domínguez”, no Blogue de Salgado, R. A. “Ourense non tempo. Imaxes, Lembranzas”, s.a. (http://ourensenotempo.blogspot.com.es/2010/11/familia-galego-dominguez.html. Consulta o 5 xaneiro 2015).- “Os Gallego Domínguez de Ourense”, blogue de Ana Bande, 9 maio 2007 (http://anabande.blogspot.com.es/2007/05/vos-galego-domnguez-de-ourense.html. Consulta 5 xaneiro 2015)

[16] Pola súa atención desinteresada a varias xeracións de pacientes, recibiu unha homenaxe do Concello ourensán, que lle dedicou un busto nunha praza anexa ao xardín de Posío. HUETE, Cristina. “Honras ao 'médico dos pobres'”. El País, 27 maio 2009. (http://elpais.com/diario/2009/05/27/galicia/1243419502_850215.html, consulta o 5 xaneiro 2015)

[17] SÁNCHEZ FERRO, Pablo. “Olga Gallego Domínguez”. Ourense Século XXI. La Atenas de Galicia. Personaxes Ilustres. Ourense. Diputación Provincial. Año 5, n. 22 (s.a.) 78-79.

[18] Especial Ferro Couselo. En Raigame. Revista de Arte, Cultura e Tradicións Populares. Deputación Ourense, 2 (maio 1996)71-102., cunha “Relacion dúas seus traballos publicados por orde cronolóxica”.

[19] “Unha breve biografia”(Gerardo Fernández Albor). Galicia Hoxe, domingo, 26 outubro 2003, (http://www/galicia-hoxe.com/periodico/20031026/Lecer/N15549.asp) (23 agosto 2004).

[20] Olga Gallego, arquiveira: unha homenaxe / Coordinación: Grupo de Traballo de Arquiveiros de Galicia. S.l. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, 2005, 231 p.

[21] Olga Gallego Domínguez. O tecido dá Historia, ed. Pablo Sánchez Ferro. S.l.: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte. Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, 2008, 93 p.

[22] HUETE, Cristina. “Fiesta por la galleguidad positiva.La Fundación Otero Pedrayo entrega el Trasalba a la archivera Olga Galego”. El País, luns 30 xuño 2008. (Con dúas fotos)

[24] Xornadas “Mulleres e Historia: Olga Gallego Domínguez”. Consello da Cultura Galega (Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2011).